Zkoušky z němčiny | Threshold

Zkoušky z němčiny

Zájemce připravujeme na jazykové zkoušky z němčiny pořádané Goethe institutem. Tyto zkoušky pokrývají všechny znalostní úrovně německého jazyka a jsou zaměřeny na obecný i obchodní jazyk. Jsou celosvětově stejné a vyhodnocují se dle jednotných standardů.

Obecný jazyk

Úroveň A1
Goethe – Zertifikat A1 (Fit in Deutsch 1)
 
Goethe – Zertifikat A1 (Start Deutsch 1)
Úroveň A2
Goethe – Zertifikat A2 (Fit in Deutsch 2)
 
Goethe – Zertifikat A2 (Start Deutsch 2)
Úroveň B1
Goethe – Zertifikat B1 (Fit in Deutsch 2)
Úroveň B2
Goethe – Zertifikat B2
 
TestDaF
Úroveň C1
Goethe – Zertifikat C1
 
Test DaF
Úroveň C2
Goethe – Zertifikat C2

Obchodní jazyk

Úroveň B2Zertifikat Deutsch für den BerufVíce
Úroveň C1BULATS Deutsch – Test für den BerufVíce

Úroveň A1 začátečníci

Goethe – Zertifikat A1 (Fit in Deutsch 1)

Goethe – Zertifikat A1 (Start Deutsch 1)

Stupeň A1 označuje schopnost elementárního používání jazyka. Mluvčí rozumí každodenním výrazům a základním frázím a umí je používat. Umí se představit, klást jednoduché osobní otázky a na podobné otázky umí odpovědět. Mluvčí se dokáže domluvit, hovoří-li partner pomalu a srozumitelně.

Úroveň A2 mírně pokročilí

Goethe – Zertifikat A2 (Fit in Deutsch 2)

Goethe – Zertifikat A2 (Start Deutsch 2)

Stupeň A2 označuje schopnost elementárního používání jazyka. Mluvčí rozumí větám a často používaným výrazům jež se týkají oblastí, ke kterým má bezprostřední vztah (informace o rodině, práci, okolí v němž žije.). Komunikuje prostřednictvím jednoduché a přímé výměny informací.

Úroveň B1 Středně pokročilí

Goethe – Zertifikat B1 (Fit in Deutsch 2)

Složením zkoušky mluvčí prokazuje, že má solidní základní znalosti německého hovorového jazyka a že se po jazykové stránce dokáže orientovat ve všech důležitých situacích běžného života a zúčastnit se rozhovoru. Mluvčí dále ovládá podstatné gramatické struktury jazyka, dokážete se ústně i písemně vyjádřit na téma, které zná nebo které ho zajímá, rozumí textům s běžnými tématy a dokáže vysvětlit svůj názor či úmysl.

Úroveň B2 Pokročilí

Goethe – Zertifikat B2

TestDaF

Mluvčí se dokážete dorozumět v běžných pracovních situacích. Rozumí jednoduchým hospodářským textům, umí napsat standardní dopis, reagovat v běžných pracovních rozhovorech a dokáže vysvětlit svůj názor. Zkouška je vhodná zejména pro ty uživatele jazyka, kteří používají němčinu při své práci.

Úroveň C1 Velmi Pokročilí

Goethe – Zertifikat C1

Test DaF

Centrální zkouška středního stupně C1 prokazuje, že mluvčí má dobré znalosti německého spisovného jazyka. Tyto mu umožňují vyjadřovat se obšírně a správně k mnoha tématům, a to jak ústně, tak i písemně. Vyjadřuje se plynule a pohotově a je schopen porozumět i obtížnějším textům.

Úroveň C2 Vysoce Pokročilí

Goethe – Zertifikat C2

Centrální zkouška vyššího stupně prokazuje, že mluvčí má diferencované znalosti německého spisovného jazyka. Ty mu umožňují porozumět obtížným textům a obratně se vyjadřovat, a to ústní i písemnou formou. Mluvčí se dokáže plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat přitom i jemné významové odstíny. Zkouška na úrovni C2 je považována za osvědčení o kvalifikovaném zvládnutí německého jazyka v profesním životě.